Prijs voor Wetenschapsreflectie en -communicatie Wetenschap & Technologie

Prijzen voor wetenschapsreflectie- en communicatie
Terug naar alle prijzen

Reglement

Nederlandse versie

1. Met de ASL-Prijs voor Wetenschapsreflectie en -communicatie: Wetenschap en Technologie bekroont ASL een boek dat beantwoordt aan de volgende criteria:

a. Het boek is een uitstekende publicatie waarin een of meerdere thema’s uit Wetenschap en Technologie worden toegelicht vanuit een wetenschappelijke expertise, maar in een vorm en stijl die nadrukkelijk gericht zijn op een breed geïnteresseerd, niet gespecialiseerd publiek. Het strekt tot aanbeveling als het werk, impliciet of expliciet, ook een element van reflectie over wetenschap of wetenschapsbeoefening omvat.

b. Het domein van Wetenschap en Technologie wordt breed geïnterpreteerd, inclusief grensgebieden. Als een werk echter voor de prijs Wetenschap en Technologie wordt ingediend, kan het niet voor één van de twee andere prijzen worden ingediend (Humane Wetenschappen en Biomedische Wetenschappen).

c. Het boek moet geschreven zijn in het Nederlands of in het Engels.

d. Het boek moet geschreven zijn door auteurs die verbonden zijn aan een Belgische universiteit of hogeschool of door Belgen die verbonden zijn aan een buitenlandse academische instelling.

e. Het boek mag geschreven zijn door meerdere auteurs.

f. Ook samengestelde boeken (‘edited volumes’) komen in aanmerking, op voorwaarde dat de editors voldoen aan de hierboven aangegeven auteurscriteria.

g. Bij de beoordeling van het boek worden volgende criteria in acht genomen:

i. originaliteit

ii. kwaliteit van de inhoud

iii. wetenschappelijke betrouwbaarheid

iv. aanwezigheid van elementen van wetenschapsreflectie

v. toegankelijkheid/leesbaarheid

vi. stilistische kwaliteiten

vii. vormgeving

2. De ASL-Prijs voor Wetenschapsreflectie en -communicatie Wetenschap en Technologie wordt om de 3 jaar uitgereikt. Enkel boeken die tijdens de drie kalenderjaren voorafgaande aan het jaar van de prijsuitschrijving gepubliceerd werden, komen in aanmerking.

3. Het bestuursorgaan van Academische Stichting Leuven vzw kent de prijs toe op voorstel van een door haar samengestelde jury die door een bestuurder van Academische Stichting Leuven vzw voorgezeten wordt.

4. Er wordt slechts één prijs per editie toegekend. Deze prijs bedraagt € 7.500.

5. Het bestuursorgaan kan beslissen de prijs niet toe te kennen.

6. Over de procedure en de beslissing van het bestuursorgaan wordt geen correspondentie gevoerd.

7. Het resultaat wordt schriftelijk bekend gemaakt aan alle deelnemers, ten laatste één jaar na de ultieme indiendatum.

English version

1. The ASL Award for Science Communication and Reflection: Science, Engineering and Technology celebrates a book that meets the following criteria:

a. The book is an outstanding publication on a topic in the domains of Science, Engineering and Technology. It is grounded in the author’s scientific expertise, but uses a form and style that is accessible to a broad audience. It is a bonus if the book also reflects on what it is or what it means to do science, implicitly or explicitly.

b. The domains of Science, Engineering and Technology are interpreted in a broad sense, including border areas. However, if a work is submitted for the award in these fields, it cannot be submitted for any of the other awards (Humanities and Social Sciences, or Biomedical Sciences).

c. The book must be written in Dutch or in English.

d. The book must be written by authors affiliated with a Belgian university or college, or by Belgian authors affiliated with a foreign academic institution.

e. The book may be written by a group of authors.

f. Edited volumes are also eligible, provided the editors meet the criteria mentioned above.

g. The following criteria will be considered in judging the book:

i. originality

ii. quality of the content

iii. reliability

iv. reflection on science

v. accessibility/readability

vi. stylistic qualities

vii. design of the book

2. The ASL Award for Science Communication and Reflection (Science, Engineering and Technology) is granted every 3 years. Only books published in the three calendar years before the year of the call are eligible.

3. ASL’s board of directors grants the award on the advice of a jury appointed by the board of directors and chaired by a director of ASL.

4. No more than one award is granted for each edition. The award amounts to €7,500.

5. ASL’s board of directors may decide not to grant the award.

6. There will be no correspondence about the procedure and the decision of the governing body.

7. The result will be announced in writing to all participants, one year after the submission deadline at the latest.

Procedure

Nederlandse versie

 1. Iedereen kan een dossier indienen om een boek te nomineren. Ook zelfnominaties zijn toegestaan.

 2. De eerstvolgende deadline voor indiening is 30 juni 2024.

 3. Een dossier bestaat uit:
  a. drie fysieke exemplaren van het voorgedragen boek
  b. een pdf-bestand van het betreffende boek
  c. een korte motivatie van de nominatie (max. 1000 woorden)
  d. in geval van meerdere auteurs, vermeld de naam van de auteur aan wie het eventuele prijzengeld overgemaakt moet worden
  e. een korte curriculum vitae (1 pagina) van iedere auteur van het genomineerde boek

De genoemde documenten en informatie kunnen hier geüpload worden.

De fysieke boekexemplaren moeten per post gestuurd worden naar:

                 Academische Stichting Leuven
                 W. de Croylaan 6, bus 2000 – 3001 Heverlee


English version

 1. Anyone can submit a nomination for a book. Self-nominations are allowed.

 2. The next deadline for submission is 30 June 2024.

 3. A nomination consists of:
  a. three physical copies of the nominated book
  b. a PDF file of the book
  c. a short motivation of the nomination (max. 1000 words)
  d. in the case of multiple authors, the name of the author to whom the prize money should be transferred if the book wins the award
  e. a short curriculum vitae (1 page) of each author of the nominated book

These documents can be uploaded here.

The physical book copies should be sent by post to:

Academische Stichting Leuven
W. de Croylaan 6, bus 2000 – 3001 Heverlee


Edities & laureaten

Jaargang: 2024
Indiendatum: 30/06/2024
Prijsuitreiking: nog niet bekend