Prijs voor Wetenschapsreflectie en -communicatie Humane Wetenschappen

Prijzen voor wetenschapsreflectie- en communicatie
Terug naar alle prijzen

Reglement

 1. Met de ASL-Prijs voor Wetenschapsreflectie en -communicatie bekroont ASL een boek dat beantwoordt aan de volgende criteria:

  a. Het boek is een uitstekende publicatie waarin een of meerdere thema’s uit de Humane Wetenschappen worden toegelicht vanuit een wetenschappelijke expertise, maar in een vorm en stijl die nadrukkelijk gericht zijn op een breed geïnteresseerd, niet gespecialiseerd publiek.
  b. Het boek moet geschreven zijn in het Nederlands of in het Engels.
  c. Het boek moet geschreven zijn door auteurs die verbonden zijn aan een Belgische universiteit of hogeschool of door Belgen die verbonden zijn aan een buitenlandse academische instelling.
  d. Het boek mag geschreven zijn door meerdere auteurs.
  e. Ook samengestelde boeken (‘edited volumes’) komen in aanmerking, op voorwaarde dat de editors voldoen aan de hierboven aangegeven auteurscriteria.
  f. Bij de beoordeling worden volgende criteria in acht genomen:
     i. originaliteit
    ii. kwaliteit van de inhoud
   iii. stilistische kwaliteiten
    iv. vormgeving
     v. toegankelijkheid/leesbaarheid
    vi. wetenschappelijke betrouwbaarheid van het boek

2. De ASL-Prijs voor Wetenschapsreflectie en -communicatie Humane Wetenschappen wordt om de 3 jaar uitgereikt. Enkel boeken die tijdens de drie kalenderjaren voorafgaande aan het jaar van de prijsuitschrijving gepubliceerd werden, komen in aanmerking.

3. Het bestuursorgaan van Academische Stichting Leuven vzw kent de prijs toe op voorstel van een door haar samengestelde jury die door een bestuurder van Academische Stichting Leuven vzw voorgezeten wordt.

4. Er wordt slechts één prijs per editie toegekend. Deze prijs bedraagt € 7.500.

5. Het bestuursorgaan kan beslissen de prijs niet toe te kennen.

6. Over de procedure en de beslissing van het bestuursorgaan wordt geen correspondentie gevoerd.

7. Het resultaat wordt schriftelijk bekend gemaakt aan alle deelnemers, ten laatste één jaar na de ultieme indiendatum.


Procedure

 1. Iedereen kan een dossier indienen om een boek te nomineren. Ook zelfnominaties zijn toegestaan.

 2. De eerstvolgende deadline voor indiening is 15 maart 2026.

 3. Een dossier bestaat uit:
  a. drie fysieke exemplaren van het voorgedragen boek
  b. een pdf-file van het betreffende boek
  c. een korte motivatie van de nominatie (max. 1000 woorden)
  d. een kort curriculum vitae (max. 1 pagina) van de auteur van het genomineerde boek
  e. in geval van meerdere auteurs, gelieve ook nog toe te voegen:
       i. de naam van de auteur aan wie het eventuele prijzengeld overgemaakt moet worden
      ii. een korte curriculum vitae (1 pagina) van de overige auteurs

De genoemde documenten en informatie kunnen via een online formulier onder Edities en Laureaten geüpload worden vanaf 01 December 2025.

De fysieke boekexemplaren moeten per post gestuurd worden naar:

                Academische Stichting Leuven
                W. de Croylaan 6, bus 2000 – 3001 Heverlee


Edities & laureaten

Jaargang: 2023
Indiendatum: 15/05/2023
Prijsuitreiking: 15/11/2023

Eervolle Vermelding: Mathieu Vandenbulcke, Bram Vervliet.