ASL-Onderzoekprijs voor Wetenschap en Technologie

Onderzoeksprijzen
Terug naar alle prijzen

Reglement

1. Met de ASL-Prijs voor Wetenschap en Technologie bekroont Academische Stichting Leuven vzw een Nederlands- of Engelstalig doctoraatsproefschrift in het domein van wetenschap en technologie en dat aan de KU Leuven behaald werd. Het bekroonde werk moet uitmunten door de originaliteit van het onderwerp, de wetenschappelijke uitwerking en/of de innoverende conclusies.

2. De ASL-Prijs voor Wetenschap en Technologie wordt om de 3 jaar uitgereikt. Alleen proefschriften die tijdens de drie kalenderjaren voorafgaande aan het jaar van de prijsuitreiking verdedigd werden, komen in aanmerking. De proefschriften moeten enkel ingediend worden in pdf-formaat.

3. Het bestuursorgaan van Academische Stichting Leuven vzw kent de prijs toe op voorstel van een door haar samengestelde jury die door een bestuurder van Academische Stichting Leuven vzw voorgezeten wordt. Promotoren en copromotoren van ingediende proefschriften kunnen geen deel uitmaken van de jury.

4. De prijs bedraagt € 7.500 en wordt niet verdeeld. Het bestuursorgaan kan beslissen de prijs niet toe te kennen.

5. Over de procedure en de beslissing van het bestuursorgaan wordt geen correspondentie gevoerd.

6. Het resultaat wordt schriftelijk bekend gemaakt aan alle deelnemers, ten laatste één jaar na de ultieme indiendatum.

Procedure

Kandidatuur indienen kan online via deze pagina vanaf 01 December 2024.

Een ontvankelijk dossier bestaat uit:

  • Uw doctoraal proefschrift (pdf-formaat)
  • Een kort essay (ca. 10.000 karakters, spaties inclusief) waarin de kandidaat in het Nederlands of Engels, voor een breed maar geïnteresseerd lekenpubliek (1) zijn/haar onderzoek kadert in het bredere onderzoeksdomein; (2) de essentie van het eigen onderzoek toelicht; (3) duiding geeft bij het belang van dat onderzoek voor het eigen en aangrenzende onderzoekdomeinen, en eventueel ook bij de maatschappelijke relevantie ervan. Het indienen van een dossier impliceert dat de auteur er mee instemt dat ASL dit essay eventueel op haar website publiceert.
  • Een recent curriculum vitae met publicatielijst

Edities & laureaten

Jaargang: 2025
Indiendatum: 15/03/2025
Prijsuitreiking: nog niet bekend
Jaargang: 2022
Prijsuitreiking: 25/05/2023
Laureaat: Elisabeth (Elise) Wursten - A new precise measurement of the neutron electric dipole moment

In haar proefschrift gebruikt Elisabeth Würsten het neutron electric dipole moment (nEDM)
experiment in het Paul Scherrer Instituut in Zwitserland om het elektrisch dipoolmoment te
bepalen van het neutron door neutronen bloot te stellen aan een parallel elektrisch en
magnetisch veld en de Larmor precessiefrequentie van de neutronen te meten. De
kandidate heeft een cruciale bijdrage geleverd aan de vernieuwing en verbetering van deze
methodologie, zowel experimenteel als wat betreft de data-analyse. Door het incorporeren
van een set van lokale cesium magnetometers rond de precessiekamer werd de
homogeniteit van het magnetisch veld verbeterd met als gevolg een relevante verbetering
van de gevoeligheid van het experiment. De resultaten van dit werk vormen op dit ogenblik
het ‘wereldrecord’ voor de bepaling van het elektrisch dipoolmoment van het neutron (op
dit ogenblik de meest gevoelige en precieze meting). Het geleverde werk opent de deur naar
een volgende generatie van nog gevoeligere metingen. Deze thesis beschrijft experimenteel
werk, maar de achterliggende theorie wordt eerst grondig uit de doeken gedaan. Dat laat
zien dat de auteur bekend is met beide zijden, en dat is een unicum. De jury looft verder de
duidelijke verwoording van de resultaten. De zeer uitgebreide toelichting bij het
Standaardmodel en hoe deze metingen daarin passen is van uitzonderlijk hoog niveau.
In conclusie, deze uitstekende thesis beschrijft zeer uitdagend onderzoek waarvan de impact
duidelijk gemaakt wordt.
De jury besluit het ingediende werk van Elisabeth Würsten te bekronen met de ASL-prijs
Wetenschap & Technologie 2022 omwille van het ontwikkelen van een veeleisende
complexe experimentele set-up en data-analyse waardoor de limieten van de methode
significant werden opgeschoven. Deze experimentele ontwikkelingen zijn gekoppeld aan een
sterk theoretisch inzicht en een uitgesproken kritische zin.

Leuven, 4 december 2022
Luc Van Meervelt, juryvoorzitter

Jaargang: 2002
Jaargang: 1996